Versnellen van transities op de arbeidsmarkt


In de FNS-partnerinterviews, laten we wekelijks een partner aan het woord. Onze partners geven inzicht in de ontwikkelingen en innovaties binnen hun organisatie en hun rol bij 6G Future Network Services. Deze maand spraken we met  John Herfkens, van het Platform Talent voor Technologie.

We staan voor aanzienlijke maatschappelijke uitdagingen. Van landbouw en gezondheidszorg tot onderwijs, logistiek en wetenschap: geen sector kan meer zonder technologie en ICT. Het Platform Talent voor Technologie (hierna: PTvT) speelt een cruciale rol in het aanpakken van deze uitdagingen door het bevorderen van technisch onderwijs en het stimuleren van talent in de technologie- en technieksector. Tijdens een recent interview benadrukte John Herfkens, een  vertegenwoordiger van PTvT, de essentiële rol van menselijk kapitaal in technologische vooruitgang en de bijbehorende uitdagingen: "Het verwerven van technische en digitale vaardigheden is van vitaal belang voor iedereen om hun kansen in zowel de samenleving als op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarom is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om deze vaardigheden te ontwikkelen en te blijven verbeteren."

Aanjager van ecosystemen
PTvT fungeert als het landelijke kenniscentrum voor technologische onderwijs en de technologische arbeidsmarkt. Het platform verbindt beleid, praktijk en wetenschap met onderwijs, bedrijfsleven en (regionale) overheden, en komt gezamenlijk tot krachtige en praktische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. "Wij zijn een stichting die zich bezighoudt met het helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken door ervoor te zorgen dat er ecosystemen ontstaan waarin de juiste mensen kunnen worden gevonden," aldus John.

PTvT (3)

Het belang van Human Capital
De snelle technologische ontwikkelingen, zoals 6G, vereisen een flexibele en goed opgeleide beroepsbevolking. Volgens John is het essentieel dat mensen bereid zijn om in sectoren met technologische innovatie te werken. "De mensen moeten het doen, dus je zult hen moeten motiveren om in die sector te werken. Je hebt ook mensen nodig die bereid zijn een carrièreswitch te maken of een opleiding te volgen," legde hij uit. John benadrukte eveneens het belang van vraaggerichte samenwerking tussen overheden, onderwijsinstellingen en ondernemingen. "Overheden en onderwijsinstellingen moeten veel meer vraaggericht werken en zich richten op de behoeften van ondernemingen: wat hebben zij nodig en hoe kunnen we helpen?" zei hij. "De vergrijzing en de beperkte instroom van buitenlandse werknemers verergeren de tekorten aan gekwalificeerde ICT'ers en technici. Om deze kloof te overbruggen, is het essentieel dat zowel huidige werknemers als nieuwkomers op de arbeidsmarkt worden aangemoedigd en ondersteund om over te stappen naar technologische sectoren," voegde John eraan toe.

PTvT en FNS
Tijdens het interview besprak John ook PTvT's rol als programmaleider van werkpakket 4.4 binnen FNS. De werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijven, regio's, onderwijsinstellingen en overheden, heeft als mandaat om een actieagenda op te stellen om de doelstellingen voor 2030 te behalen. Hierbij worden drie cruciale vragen beantwoord:

  • Hoe ziet arbeid en onderwijs eruit in 2030 om te voorzien in voldoende gekwalificeerd personeel? (Visie)
  • Wat moeten we doen om dit te realiseren? (Doelen)
  • Waar beginnen we mee? (Actieagenda)

"De werkgroep heeft inmiddels twee sessies georganiseerd en we zijn nu bezig met het herijken van de visie," vertelde John. "Ook willen we aanvullend onderzoek doen om vast te stellen waar we denken dat de banen zullen ontstaan en waar de mensen vandaan zullen komen om deze in te vullen. Hiervoor zullen we de andere consortiumpartners benaderen. Van daaruit kunnen we doorgaan naar stap 2 en stap 3 en de actieagenda verder invullen. John benadrukte de noodzaak om met FNS een responsief netwerk te bouwen dat in staat is om toekomstige veranderingen en uitdagingen effectief aan te pakken.

De arbeidsmarkt in 2030
De toekomst van de arbeidsmarkt is een belangrijke zorg voor PTvT. De vraag naar ICT'ers en technici neemt toe, terwijl de beroepsbevolking krimpt door vergrijzing en beperkte instroom van buitenlandse werknemers. "Op dit moment zijn er 670.000 mensen actief in een ICT-beroep, en we hebben er een miljoen nodig in 2030," legde John uit. Het versnellen van transities is een veelzijdig proces dat samenwerking, aanpassing en innovatie vereist om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. John sloot af: "PTvT wil deze transities op de arbeidsmarkt ondersteunen en begeleiden. Ik denk dat het haalbaar is mits we de juiste keuzes maken. En daar zijn we met PTvT en FNS goed mee aan de slag."

Voor meer informatie: